Levski Sofia - results, table, players, coaches, youth academy, season archive

Player League Cup Europe Total
M G M G M G M G
Plamen Nikolov - Patso 223 6 46 0 26 0 295 6
Plamen Nikolov - Pinko 132 0 20 0 9 0 161 0
Nikola Nikolov - Bacho Kolyo 140 1 4 0 - - 144 1
Stefan Nikushev 82 12 28 6 - - 110 18
Vladimir Nikolchev 78 2 14 0 6 0 98 2
Asen Nikolov - Bebeto 67 5 13 1 6 0 86 6
Simeon Nikolov - Kartofa 67 18 16 9 2 2 85 29
Francis Narh 53 4 2 0 6 1 62 5
Jeremy de Nooijer 48 1 5 0 2 0 55 1
Sasho Nachev 32 2 5 0 5 1 42 3
Ivaylo Naydenov 29 0 4 0 1 0 36 0
Filipe Nascimento 27 2 7 1 0 0 34 3
Aleksandar Nikolov - Sando 26 6 3 2 - - 29 8
Radko Naydenov 24 0 1 0 - - 25 0
Hristo Naydenov - Troyancheto 8 4 5 3 - - 13 7
Emil Ninu 9 1 3 0 - - 12 1
Ricardo Nunes 9 0 2 0 0 0 11 0
Louis Nganioni 7 0 0 0 0 0 7 0
Dimitar Nikolov - Dzhaich 6 0 0 0 0 0 6 0
Kristijan Naumovski 3 0 2 0 - - 5 0
Yonko Nedelchev - Bagazhnika 3 0 0 0 0 0 3 0
Nikolay Nikolov - Koko 2 0 1 0 0 0 3 0
Marko Nikolov - Marata 2 0 0 0 - - 2 0
Lyubomir Nikolov - Lavinata 2 0 0 0 0 0 2 0
Georgi Nedyalkov 1 1 0 0 0 0 1 1
Elin Neshev 0 0 1 0 0 0 1 0